Steering Committee Chair

 • Tieniu Tan, CASIA

Steering Committee Member

 • Xilin Chen, ICT, CAS
 • Chenglin Liu, CASIA
 • Long Quan, HKUST
 • Yong Bing, Lenovo
 • Hongbin Zha, PKU
 • Nanning Zheng, XJTU
 • Jie Zhou, THU

Steering Committee Secretary-general

 • Liang Wang, CASIA

General Chairs

 • Tieniu Tan, CASIA
 • Nanning Zheng, XJTU
 • Xilin Chen, ICT, CAS
 • Yanning Zhang, NWPU

Program Chairs

 • Zhouchen Lin, PKU
 • Liang Wang, CASIA
 • Jian Yang, NJUST
 • Guangming Shi, XDU

Organizing Chairs

 • Jianru Xue, XJTU
 • Peng Wang, NWPU
 • Wei Wei, NWPU

Publicity Chairs

 • Shiguang Shan, ICT, CAS
 • Qiguang Miao, XDU
 • Zhaoxiang Zhang, CASIA

International Liaison Chairs

 • Jingyi Yu, STU
 • Jiwen Lu, THU
 • Zhanyu Ma, BUPT

Publication Chairs

 • Xiang Bai, HUST
 • Tao Yang, NWPU

Special issue Chairs

 • Mingming Cheng,NKU
 • Shishi Zheng,SYSU

Lectures Chairs

 • Deyu Meng, XJTU
 • Yuxin Peng, PKU
 • Feiping Nie, NWPU

Workshop Chairs

 • Huchuan LU, DUT
 • Yunhong Wang, BUAA
 • Qingshan Liu, NUIST

Sponsorship Chairs

 • Tao Wang, iQIYI
 • Jinfeng Yang, CAUC
 • Xinbo Zhao, NWPU

Demo Chairs

 • Huimin Ma, THU
 • Runping Xi,NWPU

Competition Chairs

 • Nong Sang,HUST
 • Wangmeng Zuo,HIT
 • Hanlin Yin,NWPU

PhD Forum Chair

 • Junwei Han,NWPU
 • Xin Geng,SEU
 • Si Liu,BUAA

Web Chair

 • Guofeng Zhang,ZJU
 • Di Xu,NWPU

Finiancial Chair

 • Jinqiu Sun,NWPU
 • Lifang Wu,BJUT

Registration Chair

 • Yu Zhu,NWPU
 • Shizhou Zhang,NWPU